ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

תכנית ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל.  חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה) או קבלת סכומים בהתאם לתקנות קופות גמל ופקודת מס הכנסה. בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח ריסק (למקרה מוות), על פי בחירתו לגבי גובה הביטוח ודרך קבלת התשלום לשאירים ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. כל אלה על פי החלטותיו והעדפותיו של המבוטח.  מכיוון שכיום יש חוק פנסיית חובה במשק ובחוק זה מדובר על חובת ביצוע תוכנית פנסיונית הכוללת ביטוח למקרה מוות וביטוח אובדן כושר עבודה אזי, רכיבים אלה הינם חובה.
גובה התשלום לתוכנית נגזר משכרו של המבוטח/העובד, ומשולם בחלקו ע"י המבוטח/העובד ובחלקו ע"י המעביד.
ההפרשה לביטוח מנהלים כוללת:
  • הפרשה לפיצויים על חשבון המעביד – הפרשה בגובה 8.33% מהשכר כל חודש על מנת לצבור משכורת אחת לכל שנת עבודה (על פי חוק פיצויי פיטורין).
  • הפרשות לתגמולים על חשבון המעביד  ומנגד על חשבון העובד – ובנוסף הפרשה בגובה 2.5% לאובדן כושר עבודה (לצורך רכישת כיסוי בגובה 75% מהשכר פיצוי חודשי, במקרה אובדן כושר עבודה).
ביטוח המנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח ומאושר על פי תקנות מס הכנסה. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.
בפוליסות המנהלים שהיו עד סוף שנת 2012 יש מקדם קצבה מובטח דהיינו, הבטחה של הקצבה כבר במועד פתיחת הפוליסה.
החל מ-2013 כל המבוטחים החדשים בפוליסת ביטוח מנהלים אינם נהנים ממקדם המרה מובטח, וגובה תשלומי הפנסיה שלהם יושפע, בין היתר, משינויים בתוחלת החיים.
חשוב להדגיש שכל בעלי הפוליסות טרום 2013 יהנו מהבטחת מקדם הקצבה עד גיל הפרישה.
לסיכום
המשמעויות הנובעות ממאפייני פוליסת ביטוח המנהלים שהיא למעשה חוזה קבוע הנקבע על פי התנאים שהיו במועד עריכת הפוליסה, הינן:
  • מבטיחה תשואה / משתתפת ברווחים
  • מקדם המרה לקצבה – מובטח מפני שינוי בתוחלת חיים (החל משנת 2013, מובטח במימוש החל מגיל 60 בלבד)
  • דמי ניהול – מסלולים רבים ומגוונים, כיום נמוכים עד מאוד
  • הון/קצבה עפ"י תקופות – לא קיים בקרן פנסיה או קופת גמל
  • חיתום והתאמה אישית של צורכי הביטוח לאורך השנים
  • במקרה פטירה משולם למוטבים סכום חד פעמי או תשלום לשעורין – "הכנסה למשפחה"- פטור ממס!!!
דילוג לתוכן