הודעה חשובה למעסיקים

הודעה חשובה למעסיקים

שינויי חקיקה בתחום הפנסיוני –
שינויים מהותיים בהתנהלות המעסיקים מול חברות הביטוח, הגמל והפנסיה

החל ממשכורת ינואר 2016 (המשולמת לעובדים בפברואר 2016) חלים מספר חובות על הפירמות/מעסיקים אותם אני רוצה להביא לידיעתך על מנת לעזור לך להיערך בצורה הטובה ביותר.
אני עומד לרשותך!!!

1.  חובת דיווח מקוון על הפקדות לגמל- הנחיות למעסיקים

1.1.  ב 1- בפברואר 2016 יכנסו לתוקף תקנות המחייבות את המעסיקים לדווח בקובץ ובמבנה אחיד שקבע אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון על הפקדות לקרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכל מכשיר פנסיוני אחר. לצד הדיווח חלה על המעסיקים חובה להפקיד את הכספים לחיסכון פנסיוני דרך המסלקה הפנסיונית. רשות המיסים "שותפה" למהלך זה.
1.2.  המידע המועבר על ידי המעסיק לחברות הגמל, ביטוח ופנסיה (להלן: הגוף המוסדי), יכלול מידע אשר יועבר בקובץ מיוחד ומפורט לגבי ההפקדה, פרטי המעסיק והעובד, פרטי הקופה חלוקה להפקדות עובד ומעביד וכו' (במתכונת דוח הפיצול שעובר כיום).
1.3.  על הגוף המוסדי להעביר למעסיק היזון חוזר ראשוני תוך 3 שעות, בדבר תקינות הדיווח, בהמשך היזון חוזר מסכם תוך 5 ימי עסקים. במידה ואחת הרשומות או יותר חזרו כשגויים חלה חובה על המעסיק לדווח את הקובץ בשנית עד לתקינות הדיווח וקליטתו.
1.4.  מועד שליחת קובץ הדיווח על ידי המעסיק יהיה תוך 7 ימי עסקים מתשלום משכורתו של העובד או 15 יום מסיום חודש השכר הרלוונטי לדיווח, לפי המוקדם מביניהם.
1.5.  פטור מדיווח חל על מעסיקים רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
1.5.1.  מי שמעסיק חמישה עובדים ומטה.
1.5.2.  לא חל שינוי בפרטים שמסר המעסיק לגוף המוסדי בגין פרטי העובד וההפקדה.
1.5.3.  לא חל שינוי בסכום ההפקדה  שמסר המעסיק לגוף המוסדי.
1.5.4. המעסיק נתן הנחייה לגוף המוסדי לגבות את התשלומים בגין העובד בכרטיס אשראי או הוראת קבע.
1.5.5.  המעסיק קיבל אישור מהגוף המוסדי לא לדווח על ההפקדה.
1.6.  לממונה על שוק ההון (המפקח על הביטוח) יש סמכות להטיל עיצום כספי על מעסיק שלא יעמוד בחובת העברת הכספים ו/או חובת הדיווח לגופים המוסדיים בסך של 200,000 בגין כל הפרה.
1.7.  יישום התקנות הנ"ל יהיה עפ"י הלו"ז וכמות העובדים המועסקים כדלקמן:
1.7.1.  01/02/2016 על מעביד המעסיק מעל 100 עובדים.
1.7.2.  01/07/2016 על מעביד המעסיק בין 50 ל- 100 עובדים.
1.7.3.  01/01/2017 על מעביד המעסיק מתחת ל-50 עובדים ויותר מ-5 עובדים.

2.  תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים- הנחיות והמלצות למעסיק

2.1.  תיקון 12 שנכנס לתוקף ביום 5 לפברואר 2016 נותן לעובד את הזכות לבחור את המוצר הפנסיוני המועדף ללא כל קשר לשיעורי ההפקדה לקופה. מצב זה בא לתקן עיוות אשר קיים כיום בו למכשיר פנסיוני שונה יש שיעור הפקדה שונים (שיעור ההפקדה לקרן פנסיה הינו 6% בעוד שיעור ההפקדה לביטוח מנהלים הינו 5%).
2.2.  על המעסיק חל איסור להתנות את שיעור ההפקדה בזהות המוצר הפנסיוני.
2.3.  על המעסיק להפקיד את אותם שיעורי ההפקדות כלל העוהדים ללא קשר לסוג המוצר הפנסיוני.
2.4.  מומלץ למעסיק לתקן הסכמי עבודה על מנת שיעמדו בהוראות החוק.
2.5.  לגבי עובדים שלהם פוליסות ביטוח מנהלים ותיקות אשר לא ניתן להגדיל במסגרתן את שיעור ההפרשות (מבטיחות תשואה) יהיה צורך לפתוח פוליסות חדשות עבור תוספת ההפקדה.
2.6.  אי עמידה בהוראות אלו חושפת את המעסיק לעיצום כספי של עד 1.8 מיליון ₪ או שנת מאסר בפועל.

3.  הפרדת שירותי שיווק פנסיוני לעובדים משירותי תפעול הניתנים למעסיק

3.1.  סוכן ביטוח שעוסק בשיווק פנסיוני לעובדים (סוכן אשר מטפל בעובדים), לא ייתן שירותי תפעול למעסיק (ראה הגדרה בהמשך), אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
3.1.1.  סוכן הביטוח יגבה מהמעסיק תשלום חודשי בגין שירותי סליקה ותפעול בשיעור של
   הגבוה מבין: שיעור של 0.6% בתוספת מע"מ מתשלומי המעסיק לקופות גמל או
   10.5 ₪, בתוספת מע"מ.
3.1.2.  העמלה שמשלם הגוף המוסדי לסוכן הביטוח תקטן בשיעור התשלום שמשלם
   המעסיק בגין שירותי סליקה ותפעול (ולפחות עמלה של 0 ₪).
3.2.  שירותי תפעול מוגדרים אחד מהבאים:
3.2.1.  הפקדת כספים עבור המעסיק לקופות גמל.
3.2.2.  העברת מידע בגין הפקדות כספים לגופים מוסדיים.
3.2.3.  טיפול במשוב ובקרה מול הגופים המוסדיים (לרבות היזונים חוזרים שליליים).
3.2.4.  פעולות נוספות שיקבע המפקח על הביטוח.
3.3.  יישום התקנות הנ"ל הינם:
3.3.1.  ראה בסעיף 1.7 מועדים וכמות עובדים מועסקים.
3.3.2.  הפחתת עמלת ההפצה לסוכן הביטוח מהגופים המוסדיים החל מ- 01/06/2017.
מוגש כשירות ע"י
אורן משורר
דילוג לתוכן