מיקסום הטבות מס

מיקסום הטבות מס

הטבות מס לעצמאים ובעלי שליטה
מדינת ישראל מעונינת לעודד את העצמאים (ובעלי השליטה) להפריש לתוכניות פנסיוניות ולביטוח וזאת על מנת שבעת הצורך (מחלה, תאונה או הגעה לגיל פרישה) יהיה לעצמאי מקורות מחייה ומימון ולא יהיה נטל על המדינה.
צורת העידוד הינה על ידי מתן הטבות מס. לכן, לפי פקודת מס הכנסה ותקנות קופות גמל, עומדות בפני העצמאי וגם בפני בעל השליטה אפשרויות רבות ומגוונות לביצוע הפרשות לתנאים סוציאלים וכן הפרשות לצורך ביטוח (ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה) אשר יניבו להם הטבות מס.
משרדנו מומחה בתחום "תפירת" הפרשות לביטוח ולתנאים סוציאלים בהתאם לצרכי העצמאי או בעל השליטה תוך שימת דגש לניצול מקסימלי של הטבות המס.
להלן תאור הטבות המס לעצמאי ובעל שליטה:
הטבות המס להפקדות בקופות גמל לקצבה (משלמות / לא משלמות)
החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב" ולעמית שאינו "עמית מוטב".  בשנת 2015 "עמית מוטב" הנו כל עמית שהופקד בעדו בקופת גמל לקצבה (משלמת / לא משלמת) סכום השווה ל- 16% מהשכר הממוצע במשק במונחים שנתיים דהיינו, 17,779 ש"ח לשנה.
עצמאי "עמית מוטב"
פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב1) לפקודה:
 • עצמאי – ניכוי בשיעור 11% מההכנסה עד 17,400 ש"ח לחודש.
 • שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
  • ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, עד 8,700 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.
  • ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין המשכורת ברוטו עד 34,800 ש"ח לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת – 8,700 ש"ח לחודש, אך לא יותר מ- 8,700 ש"ח לחודש.
 • שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
  • ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת עד 8,700 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.
  • ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין ההכנסה עד 34,800 ש"ח לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת – 8,700 ש"ח לחודש, אך לא יותר מ- 8,700 ש"ח לחודש.
מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 34,800 ש"ח לחודש – לא מגיע זיכוי.
פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה) לפקודה (שיעור הזיכוי – 35%):
 • עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מהכנסה עד 17,400 ש"ח לחודש.
 • שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
  • משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 8,700 ש"ח לחודש.
  • משכורת לא מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת, עד משכורת ברוטו של 17,400 ש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת – 8,700 ש"ח לחודש.
 • שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:
  • משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 8,700 ש"ח לחודש.
  • הכנסה לא מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מהכנסה לא מבוטחת, עד הכנסה ברוטו של 17,400 ש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת 8,700 ש"ח לחודש.
מהוראות אלה עולה כי בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 8,700 ש"ח לחודש, מגיע זיכוי ממס, ללא קשר לגובה השכר המבוטח.
עצמאי – סעיף 17(5א) לפקודה:
הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח-יד בלבד.
ניכוי בגובה הסכום שהופקד, לאחר הפחתה של 2.5% מ"הכנסה קובעת".
"הכנסה קובעת" – הכנסה מעסק/משלח-יד עד 263,000 ש"ח לשנה.
תקרת הניכוי – 4.5% מ"הכנסה קובעת".
תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:
18,480 ש"ח לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח-יד.
עצמאי + שכיר – סעיף 17(5א) לפקודה + תקנות ניכוי הוצאות:
ניכוי בגובה הסכום שהופקד, לאחר הפחתה של 2.5% מ"סכום התקרה".
"סכום התקרה" – הנמוך מבין:
 • הכנסה מעסק/משלח-יד עד 263,000 ש"ח לשנה.
 • 263,000 ש"ח בשנה בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכירים.
תקרת הניכוי – 4.5% מ"סכום התקרה".
תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:
צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.
אבדן כושר עבודה
 • ההוצאה לאבדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור 3.5% מהכנסה חייבת עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (37,040 ש"ח לחודש).  דהיינו, פרמיה מרבית של 1,296 ש"ח לחודש.
 • יודגש כי פרמיה זו הנה  בנוסף  לפרמיה בשיעור 16% מהכנסה חייבת עד 17,400 ש"ח לחודש אותה יכול עצמאי להפריש לקופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.
 • לפי סעיף 3(ה3) לפקודה, הסכום המרבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולאבדן כושר עבודה,  גם יחד,  מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה הנו בשיעור 7.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (פרמיה מרבית של 2,778 ש"ח לחודש).  דהיינו, פרמיה זו כוללת גם הפרשה למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני אבדן כושר עבודה.
בעלי שליטה
תיקון 190 לפקודה שנענס לתוקף ביום 01/01/2012 התייחס בין הייתר גם לבעלי שליטה ואפשר הגדלת הטבות המס לאוכלוסייה זו.
במסגרת התיקון תוקן סעיף 32(9) לפקודה שעוסק בהגבלת הוצאות עבור בעלי שליטה והתוצאה הינה כדלקמן:
 1. ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים נותרה בעינה – עד 12,340 ש"ח לשנה (1,028 ש"ח לחודש).
 2. ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות נותרה בעינה – עד 4.5% משכר שנתי עד 188,544 ש"ח (15,712 ש"ח לחודש).
 3. הוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה: (3.1) לא תוטל יותר מגבלה להוצאה זו ומשכך ההוצאה בגין בעל שליטה תהא מותרת לחברה כמו עבור כל שכיר אחר בישראל.   (3.2) משכך, ניתן להפריש על חשבון החברה עד 7.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (37,040 ש"ח) מבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה.  (3.3) מנגד, החברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופרש על ידה כהוצאה.  אולם, יש לזכור שההפרשה בשיעור 7.5% כוללת גם את ההפרשה לאבדן כושר עבודה.
 4. עוד נקבע, כי ההוצאה המותרת לחברה בגין קצבה שתשלם לבעל שליטה לאחר פרישתו מהחברה או לקרובו (לאחר פטירתו חלילה) תוגבל בקצבה בגובה משכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה, 1.5% לכל שנת עבודה בחברה.
ניצול הטבות מס בפוליסות פרט – סעיף 125ד(ג) לפקודה
 1. סעיף 125ד(ג) לפקודה קובע כי אם יחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה (67 שנים), וביום 01/01/2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים, הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה 13,440 ש"ח לשנה.  אם גם היחיד וגם בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה וביום 01/01/2003 מלאו לשניהם לפחות 55 שנים, הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה 16,560 ש"ח לשנה.
 2. כזכור, רווחים בפוליסת פרט נחשבים להכנסה מריבית לעניין דיני המס בישראל ולפיכך הם זכאים לפטור ממס כאמור.  אולם, מכיוון שחבות המס על רווחים בפוליסת פרט מתגבשת רק במועד הפדיון, קיים חשש שלא כל הפטור ממס המגיע לפי חוק ינוצל כהלכה.  זאת מכיוון שבמועד הפדיון יש לשלם מס על סך הרווחים שנצברו בפוליסה ממועד הנפקתה ואילו הפטור ממס שניתן מתייחס לשנה אחת בלבד!
 3. לאור האמור לעיל, יש לשקול "פדיון רעיוני" של הפוליסה בסוף 2015 והפקדתה מחדש בתחילת 2016 כדי "לייצר" הכנסה מריבית בשנת 2015 שתהא זכאית לפטור ממס כאמור.  מומלץ לבחון סוגיה זו מול חברת הביטוח.
 4. כדי להינות מהטבת מס זו על הנישום להגיש דו"ח לפקיד השומה כדי לקבל את החזר המס.  לצורך כך, יש לקבל מחברת הביטוח אישור על הרווחים שנפדו בשנת המס 2015 מפוליסת פרט ומהו המס שנוכה בגינם (בדומה לטופס 867 המסופק ללקוחות הבנקים).
נשמח לתאום פגישה בנושא
השאירו פרטים ונחזור אליכם
דילוג לתוכן